CN
E-Sports Entertainment Town in Xiacheng
Source:www.hangzhou.com.cn