CN
Hangzhou International Thousands of People Yoga Dance
Source:Hangzhou Daily