CN
Across Qiantang River
Source:www.hangzhou.com.cn